Členská schůze dne 17.03.2013

 

–  členská schůze byla zahájena paní J. Sobotkovou za přítomnosti 12 členů. V průběhu schůze přijeli další 2 členové, proto jsou počty hlasů rozdílné.

 

1.   Schválení navrženého programu schůze:
Zprávy jednotlivých členů výboru
Volba volební komise
Vyhlášení výsledků vystavovatelské soutěže
Diskuse
pro          - 12

proti        - 0
zdržel se  - 0

 
2.  Zpráva o stavu hospodaření v BC – J. Sobotková

faktický stav na BÚ u GE MB ke dni 31.12.2012: 67 324,70 CZK
faktický stav hotovosti ke dni 31.12.2013: 6 185 CZK


3.  Zpráva poradce chovu za rok 2012 :

Stav AB v BC:

počet krytí : 72
celkem zapsáno vrhů:  40
celkem narozeno a zapsáno 167 štěňat:  89 psů a 78 fen
uchovněno 51 AB, z toho: 19/32, bonitace 9/16, výstavy 10/16 
celkem zapsáno 7 importů: 2 psi a  5 fen
celkem zapsáno 51 přeregistrací: 19 psů a 32 fen

 
Stav AB celkem:

celkem zapsáno 213 štěňat: 112 psů a 101 fen
celkem zapsáno  61 vrhů
celkem zapsáno 25 importů: 8 psů a 17 fen
celkem zapsáno 62 přeregistrací: 21 psů a 41 fen

 

Nedostatky v chovatelské činnosti:

- neúplné údaje v přihlášce k zápisu štěňat a žádankách o tetovací čísla se stále opakuje

p. Stříž informoval o průběhu Valné hromady ČMKU konané dne 16.3.2013:

–  zpoždění PK ČMKU ve vydávání PP - na Valné hromadě se hovořilo o 1 měsíci, jako o lhůtě dle předpisů ČMKU

–  řešeno průběžně poradcem chovu BC a prezidentem – revize smlouvy o spolupráci s PK a upozornění na dodržování

 

4.  Zpráva výstavního referenta o konání Klubové výstavy v roce 2013.

- Klubová výstava se bude konat v sobotu 21.3.13
- místo konání bude k připomínkování na webu Klubu

  

5.  Volba členů volební komise ve složení:

p.Hlaváčková

p.Musilová

p.Rašková

-nebyl žádný jiný návrh
 

pro            - 12

proti          - 0

zdržel se    - 0

 

6. Volba člena Revizní komise BC
-
navržena p. Mašková, nebyl jiný návrh
pro          - 9
proti        - 1
zdržel se  - 2


 7. Volba člena výboru :

- návrh p. Šafaříková, nebyl jiný návrh

pro          - 11
proti        - 0
zdržel se – 2

 8. Vyhlášení vystavovatelské soutěže za rok 2012 a předání pohárů.

 

9. J. Sobotková vysvětlila situaci ohledně kontroly hospodaření v BC za období 2008 – 2012 a způsob dosavadního řešení výborem a navrhla:
Uzavření účetnictví za celé období působení paní Průchové ve funkci jednatelky a hospodářky klubu se zjištěným dluhem 108 713 Kč :

pro         - 13

proti        - 0

zdržel se - 0
 

J. Sobotková odešle podklady k notářskému uznání dluhu p. Průchové s 10ti denní lhůtou, počínaje doručením podkladů, k zaslání vyhotoveného Notářského zápisu na adresu J. Sobotkové.

V případě, že nedojde k Notářskému uznání dluhu do 10 dnů od doručení podkladů, bude na p. Průchovou podáno trestní oznámení pro zpronevěru finančních prostředků BC:

pro          - 13

proti        - 0

zdržel se  - 0


 

10. Diskuze :

1.  Jednorázová možnost pro stávající členy, kteří zaplatili členský příspěvek na rok 2013 po termínu stanoveném Stanovami BC – nebude vyžadováno doplacení na částku
     2000 Kč, která je určena pro nové členy, za které by měli být dle Stanov považováni :

pro           -14

proti        - 0

zdržel se  - 0

 

2. Upozornění na nutnost platit členské příspěvky vždy do 15.1. v novém roce - upozornění pro členy bude na webu klubu a zasláno mailem (v případě, že je k dispozici)

 

3. Zrušení poplatku za odchovaná štěňata a krycího poplatku pro členy klubu narozená od 1.1.2013 včetně: 

pro            - 12

proti          - 0

zdržel se    - 0

 

4. p. Holmanová navrhuje pro Klubovou výstavu posoudit veterány a štěňata na začátku výstavy

 

 

Paní Průchová nakonec odmítla podepsat notářské ověření dluhu, které bylo připraveno až na 25.04.2013 vzhledem k tomu, že požádala výbor o posunutí termínu
stanoveného Členskou schůzí, z důvodu úmrtí v rodině.
Na základě skutečnosti, že odmítla notářský zápis podepsat, byla celá záležitost předána právnímu zástupci k dalšímu řešení.