Členská schůze dne: 17.03.2012

 • Členská schůze byla zahájena J. Sobotkovou v 11.15 za přítomnosti 14 členů. V průběhu schůze přijeli další dva členové, proto jsou počty hlasů rozdílné.
 • Hlasování o změně programu schůze - 1. volby, 2. zprávy členů výboru - odsouhlaseno všemi 14 přítomnými členy.
   
 • Návrh na složení volební komise:

 

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

pí. Střížová

14

0

0

pí. Vráblíková

14

0

0

p. Šafránek

14

0

0

 • Volba členů revizní komise

 

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

pí. Škvárová

14

0

0

pí. Nováková

13

0

1

pí. Lapková

13

0

1

 • Volba členů chovatelského kolegia

 

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

p. Stříž

13

0

1

pí. Lišková

13

0

1

p. Holmanová

14

0

0

 •  Volba členů výboru

 

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

pí. Sobotková

13

0

1

pí. Průchová

13

0

1

p. Stříž

13

0

1

pí. Kolajová

13

0

1

pí. Hološková

13

0

1

 • Zpráva o hospodaření Bulldog Clubu v roce 2011

Stav k 31.12.2011

Příjem  
                                                                 

Z toho:  

Členské příspěvky  
Štěňata , plodné krytí,bonitace
Průkazy původu
Předplatné BN 
Výstavy 
Ostatní                                                         

Výdaje                                                                     

Z toho:

Cestovné k vrhu
Ostatní cestovné 
Poštovné
Kancel.potřeby,kopie 
Telefon 
BN-kopie  
BN poštovné                                      
Výstava ceny 
Výstava kopie 
Výstava-provozní náklady 
Ostatní    
(Občerstvení posuzovatele, ubytování, letenka, taxi,
zálohy na poháry, poplatky atd.)

Stav na běžném účtu u GE Money bank k 31.12.2010

Stav hotovosti  

Celkem 

Stav na běžném účtu u GE Money Bank k 31.12.2011                           

Stav v hotovosti                                                                               

Celkem                                                   
Hodnota finančního majetku se v průběhu roku
zvýšila o 21.048,30 Kč

 

celkem: 154.575,39 Kč98.000,-
29.800,-
  8.300,-
        0,-
12.000,-
  6.475,39


celkem: 133.527,09 Kč        0,-
27.968,09 
  1.485,-
  3.250,-
  3.600,-
       0,-
 1.908,-
35.872,-   (o 8.547,40 Kč méně, než v r. 2011)
  1.766,-
27.633,-
30.045,-36.343,30

11.641,53

47.984,83 Kč


50.474,30


18.558,83


69.033,13

 • Zpráva poradce chovu za rok  2011


Počet krytí: 76

Celkem vypsáno 48 vrhů

Narozeno štěňat: 234

Celkem vypsáno 196 štěňat - 114 psů a 82 fen. 

Uchovněno: 42  - bonitace  6/16                výstavy 9/11

 

Klub celkem vypsáno 196 - 114 psů a 82 fen.

Celkem vypsáno 48 vrhů

Celkem vypsáno 2 importy psů a 3 importy fen. Dohromady 5.

Celkem vypsáno 1 přeregistrace psa a 2 přeregistrace fen. Dohromady 3.

 

Celkem vypsáno 153 psů a 127 fen. Dohromady 280.

Celkem vypsáno 71 vrhů

Celkem vypsáno 3 importy psů a 6 importů fen. Dohromady 9.

Celkem vypsáno 1 přeregistrace psů a 2 přeregistrace fen. Dohromady 3.


Nedostatky v chovatelské činnosti:

·         Neúplné  údaje v přihlášce k zápisu štěňat a žádankách

·         Neodůvodněné stížnosti pani Milcové na chovatelku, členku klubu a poradce chovu a tím i zpoždění vydání PP.

 Zpoždění PK ČMKU ve vydávání PP:

·         Řešeno průběžně poradcem chovu BC a presidentem + revize smlouvy o spolupráci s PK a upozornění na dodržování.

 

 

 • Výstavní referentka informovala o výstavách pořádaných klubem v roce 2012.
   
 • P. Hološková
  - upozornila na skutečnost, že opět nikdo z členů neposílá žádné příspěvky do BN.
  - zajistila sponzorský dar - kalendáře + diáře (další budou předány na KV těm, kdo nebyli na ČS).
  - navrhla založit prezentaci pro BC na Face Booku s tím, že případné příspěvky budou schvalovány, aby se zachoval záměr prezentace - informace o klubových akcích atp.

  V tomto znění bylo o návrhu hlasováno: schváleno všemi přítomnými počtem 16 hlasů.

  - navrhla udělovat titul Klubový šampion a to pouze pro členy BC

  Návrh byl schválen všemi přítomnými  počtem 16 hlasů.

  - podmínky pro udělení titulu budou zveřejněny na webu BC po dobu 30 dní, pokud pí. Hološková během této doby neobdrží návrhy na změny, titul Klubový šampion bude udělován dle zveřejněných podmínek.

  Návrh byl schválen všemi přítomnými  počtem 16 hlasů.

   
 • Výsledky vystavovatelské soutěže a předání pohárů.

   
 • Diskuze

  - PCH informoval členy o povinnosti PK ČMKU zasílat PP pro štěňata včetně jedné přílohy zdarma, přihlášky k zápisu bude PCH zasílat na PK ČMKU nejpozději do sedmi dnů od jejich obdržení od chovatele.
  - PCH informoval o možnosti uspořádat přednášku MVDr. Vitásek, nebo MVDr. Šibal a to navečer před KV 12.05.2012 (bude realizováno podle počtu lidí v předvečer výstavy).
  - paní Vráblíková navrhla uvedení i telefonního čísla v seznamu členů na klubovém webu - na web bude vložena informace o této možnosti, bude realizováno dle zájmu členů.
  - na KL bude dopsána informace pro nečleny ohledně vydávání KL poradcem chovu.
  - J. Sobotková navrhla zrušení tisku BN (na základě předchozí dohody výboru vzhledem k tomu, že dosavadní sponzor již nebude BN zajišťovat) a přesunutí obsahu na web.

  Bylo hlasováno o zrušení tisku BN

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

11

2

3

 • - BN se prozatím tisknout nebudou
 • - pí Milcová vyvolala diskusi ohledně čísel krycích listů vydaných v roce 2010 a 2011  (již podruhé bylo Revizní komisí BC zamítnuto zahájení kárného řízení s členkou BC na základě podnětů pí Milcové kvůli číslům KL). Pí Milcové bylo umožněno se proti rozhodnutí RK BC odvolat bez písemné žádosti k právě probíhající Členské schůzi.

  - hlasování, zda zahájit kárné řízení:

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

1

10

5

 • - kárné řízení nebude zahájeno